wxOutputStream

wxOutputStream
Functions/Procedures
Supertopics

wxOutputStream

[proc]
stream_write
( atom stream, object bytes )

Category: wxOutputStream

Writes data to the output queue.